เรียนออนไลน์.com

ศูนย์การเรียนรู้หลักสูตรชั้นประถมศึกษา 1-6

หลักสูตรประถมศึกษา

หลักสูตรประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หลักสูตรประถมศึกษา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จึงได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย จุดเน้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดเป้าหมาย จุดเน้น ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. กิจกรรมแนะแนว
 2. กิจกรรมนักเรียน
 3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  เกณฑ์การจบหลักสูตร วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้

“หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านความรู้ คุณธรรม มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับใจความได้ ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม
 2. ความสามารถในการคิด ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จำแนกความคิดเป็นด้าน ๆ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแก้ปัญหา สามารถทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถของผู้เรียนที่นำทักษะกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดไว้ 8 ประการ และโรงเรียนได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก 1 คุณลักษณะ เป็นคุณลักษณะข้อที่ 9 ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย

ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา เช่น ไม่ลักขโมย ไม่พูดปด ไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น
 3. มีวินัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม และมีวินัยในตนเอง
 4. ใฝ่เรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 5. อยู่อย่างพอเพียง นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีความรักศรัทธาในการทำงาน รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานและทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 7. รักความเป็นไทย นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที เห็นคุณค่า และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย
 8. จิตสาธารณะ นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีลักษณะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ หรืออาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ และคนอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา
 9. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีคุณลักษณะเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูด กล้าถาม กล้าคิด มีความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง โดยให้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และมีทักษะความสามารถในการคิดเป็น จึงได้เพิ่มเวลาเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร กลุ่มสาระฯ ที่เพิ่มเวลาเรียนมีดังนี้

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-3 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี ชั้นประถมฯ 4-6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี)

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี )

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 120 ชั่วโมง/ปี )

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ชั้นประถมฯ 1-3 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40 ชั่วโมง/ปี )

    หมายเหตุ : เวลาเรียน คาบละ 50 นาที

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวา

ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง

ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ

ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม

ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัดการดังนี้ หลักสูตรประถมศึกษา

กำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ใช้กระบวนการการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ฝึกให้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง

จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม

มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา

ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา

ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้

 1. กิจกรรมแนะแนว

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพ เห็นคุณค่า รู้จักตนเอง เสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมที่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ หลักสูตรประถมศึกษา

 1. การจัดกิจกรรม ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
 2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัยทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและรู้จักตนเองในทุกด้าน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรีนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต
 3. กิจกรรมนักเรียน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จลุล่วง การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกัน โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกระบวนการจัดเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม และจริยธรรม รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีความสุข การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การสอนภาคทฤษฎี เช่น ประวัติของลอร์ด เบเดน – โพเอลล์ พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย การสอนภาคปฏิบัติ เช่นการทำความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้าน และคติพจน์ของลูกเสือ – เนตรนารี ระเบียบแถว คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ – เนตรนารี

การดำเนินกิจกรรม

 1. แบ่งจำนวนครั้งในการประชุมกอง ตลอดจนการจัดหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับปรัชญา เป้าหมาย และสภาพของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
 2. จัดกิจกรรมที่เน้นสร้างประสบการณ์ของกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้ ลูกเสือ – เนตรนารี มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง
 3. จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี ดังนี้
 • ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เข้าค่ายกลางวัน 1 วันต่อ ปีการศึกษา
 • ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืนต่อ ปีการศึกษา
 • ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนต่อปีการศึกษา
 1. ให้ลูกเสือ – เนตรนารี รับทราบผลการวัดและประเมินผลทุกครั้ง เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีตามลำดับยิ่งขึ้น

2.2 กิจกรรมชุมนุม นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาระดับประถมศึกษา 15 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม หลักสูตรประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมชุมนุมที่มีความหลากหลาย ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด และมีความสนใจ แต่ละชุมนุมรับนักเรียนประมาณ 15 – 20 คน ดังนี้

 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีชุมนุมให้เลือก 15 ชุมนุม ได้แก่

1.1 เพลิดเพลินกับภาษาไทย
1.2 แอโรบิค
1.3 ห้องสมุด
1.4 ขนมไทย
1.5 เชียร์ลีดเดอร์
1.6 หมากกระดาน
1.7 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
  1.8 English for kids
  1.9 ฟุตซอล
  1.10 ศิลป์ละออ
  1.11 วิทย์คิดสนุก
  1.12 ดนตรีขับร้อง
  1.13 ปิงปอง
 1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีชุมนุมให้เลือก 12 ชุมนุม ได้แก่
  2.1 พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • คณิตศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • วิทยาศาสตร์
  2.2 Photograph Junior
  2.3 ห้องสมุด
  2.4 ขนมไทย
  2.5 รักษ์ภาษาไทย
  2.6 ดนตรีและขับร้อง
  2.7 หมากกระดาน
  2.8 ฟุตซอล
  2.9 ปิงปอง
  2.10 ศิลป์ละออ
  2.11 รอบรู้วิทยาศาสตร์
  2.12 นาฏศิลป์
  2.13 Living Life
 1. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมุ่งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา 5 ชั่วโมงต่อภาคเรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หลักสูตรประถมศึกษา

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทน เป็นการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทนชุมชนและสังคม การช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรม “La-or for soc”

แนวทางการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดผลการประเมินเป็น “ผ” และ “มผ” “ผ” หมายถึง ผ่านการประเมิน และ “มผ” หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน โดยกำหนดแนวทางในการประเมินไว้ดังนี้

นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
นักเรียนต้องผ่านการประเมินกิจกรรมตามรายจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

เกณฑ์การจบหลักสูตร

    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดการแนวปฏิบัติการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในการจบหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยกำหนดให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจึงได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางฯ โดยโรงเรียนสาธิตได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ดังนี้
 1. เรียนรายวิชารายวิชาพื้นฐาน จำนวน 6,240 ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม จำนวน.480 ชั่วโมง และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานฝ่านทุกรายวิชา (ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด)
 2. ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป
 4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม
Updated: กุมภาพันธ์ 21, 2020 — 2:07 pm
pipgoo.com © 2020 Frontier Theme